1. Základné ustanovenie

1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je R.K.P. Falcon, s.r.o., IČO: 47 585 277, sídlo: 925 92 Kajal, Kajal 455 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Kajal 455, 925 92 Kajal
email: info@mapeizol.sk
telefón: +421 907 960 450

3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2 Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
– oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
– Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2 Účelom spracovania osobných údajov je

– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
– zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3 Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
– Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
– Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

– Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
– zaisťujúce marketingové služby.

6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
– Ďalej máte právo podať sťažnosť v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaním pri prenose údajov.

3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru, odoslaním vyplneného kontaktného formuláru alebo vyplnením formuláru na prihlásenie do mailing listu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.