Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov).

1.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou na adresu R.K.P. Falcon, s.r.o., sídlo: Kajal 455, 925 92 Kajal. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali emailom pri vytvorení objednávky, alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze.

1.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, ide o  kúpnu cenu bez nákladov na doručenie tovaru k Vám.

2.2 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša v celom rozsahu Kupujúci.

2.3 Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.4 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzky Murgašova 27, 927 01, Šaľa.

2.5 Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

UPOZORNENIE: Na produkty vyrobené na mieru sa nevzťahuje možnosť vrátenia do 14 dní. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.