1. Základné údaje:

Predajca : 
R.K.P. Falcon, s.r.o. 
Kajal 455 
925 92 Kajal
Slovenská republika

IČO : 47 585 277 
DIČ : 2024007458 
IČ DPH: SK2024007458

e-mail: info@mapeizol.sk 
tel. číslo: +421 907 960 450

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro., Vložka č. 33728/T 
Bankové spojenie : 3806081755/0200, VÚB Banka. 
Dozorný a kontrolný orgán: Inšpektorát SOI, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

2. Vymedzenie pojmov:

Predávajúci – R.K.P. Falcon, s.r.o., so sídlom Kajal 455, 92592 Kajal (ďalej aj len ako predajca).

Kupujúci - je každá fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt, ktorý v súlade s týmito VOP odoslal objednávku (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, alebo prostredníctvom internetovej stránky).

Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar -  sú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti R.K.P. Falcon s.r.o., ako aj doplnkové služby poskytované spoločnosťou R.K.P. Falcon s.r.o..

Objednávka - je návrhom kúpnej zmluvy, rozumie ňou odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

3. Všeobecné ustanovenia:

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.mapeizol.sk.

2. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mapeizol.sk. Do týchto VOP je možné nahliadnuť aj v sídle spoločnosti R.K.P. Falcon s.r.o..

3. Všetky vzťahy medzi predajcom a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky vzťahy medzi predajcom a spotrebiteľom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

5. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci majú uzatvorenú samostatnú písomnú kúpnu zmluvu, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

6. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

7. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia stopercentne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením, alebo opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode. Rozmery, váha, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

1. Registrácia - svojou registráciou na našich stránkach prehlasujete, že: 
- máte viac ako 18 rokov 
- všetky vami poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne

Zmenu vašich údajov nám prosím vždy nahláste na info@mapeizol.sk.

Nie je povolené používať svoje používateľské meno a heslo pre viac užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnené použitie vašich prístupových údajov treťou osobou. Ak máte podozrenie na narušenie bezpečnosti, prosím, bezodkladne nás kontaktujte.

Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na info@mapeizol.sk.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vašu registráciu pozastaviť alebo zrušiť (ak máme podozrenie, že porušujete niektorú časť týchto VOP, alebo ak vaše činy môžu viesť k ohrozeniu vás, ostatných kupujúcich alebo nás.

2. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na mapeizol.sk nasledovne: priamo cez obchodný systém e-shopu, e-mailom, písomnou formou zaslaním poštou, telefonicky alebo faxom (email, adresa a telefónne číslo predávajúceho sú uvedené na stránke www.mapeizol.sk ) . Takto vykonaná objednávka sa potvrdením predávajúceho považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí (meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky). Priama objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. 

3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e-mailové, alebo telefonické potvrdenie predávajúceho, označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

5. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Všetky uvedené ceny sú konečné a vrátane DPH.

5. Zrušenie kúpnej zmluvy:

Zákazník môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, pokiaľ nie je potvrdené prijatie jeho objednávky. Prijatie objednávky predajca potvrdí odoslaním správy na e-mail zákazníka. Pokiaľ predajca nemôže objednávku zákazníka vybaviť, oznámi mu dôvod nevybavenia objednávky. Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len so súhlasom predajcu a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na tel. čísle: +421 907 960 450, alebo e-mailom na info@mapeizol.sk, stačí uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

6. Práva a povinnosti predávajúceho:

1. Predávajúci je povinný: 
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7. Práva a povinnosti kupujúceho:

1. Kupujúci je povinný: 
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, 
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Dodacie podmienky:

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci neodkladne informuje kupujúceho. 

4. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar, alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar.

7. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

9. Kúpna cena:

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou online platby platobnou kartou, alebo  vkladom/bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov, alebo dodávateľov tovaru.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

10. Spôsob úhrady ceny za tovar:

Kupujúci uhrádza platbu vopred pred dodaním tovaru a to jedným z dvoch spôsobov úhrady ceny za tovar: 
- vkladom alebo prevodom na účet, 
- platobnou kartou online cez platobnú bránu VÚB Banky (Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron a Diners Club).

1. Vklad, prevod na účet – platba vopred

Zákazník môže kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, po doručení potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho, ktorý obsahuje čísla účtov, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol, dodaciu lehotu. 
V prípade bezhotovostného prevodu/vkladu na účet predávajúceho sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho uvedeného na daňovom doklade. 
Pri platení bezhotovostným prevodom/vkladom na účet predávajúceho je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.

2. Platba platobnou kartou online

V prípade online platby – VUB eCard je čiastka odpočítaná bezprostredne po uskutočnení prevodu.

11. Spôsob doručenia:

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci má na výber z dvoch spôsobov doručenia tovaru: 
- dopravou spoločnosti R.K.P. Falcon s.r.o. 
- osobným odberom 

1. Dopravou spoločnosti R.K.P. Falcon s.r.o. 

Tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom dopravy spoločnosti R.K.P. Falcon s.r.o. 
Cena doručenia  sa automaticky vypočítava na základe vzdialenosti doručenia a je stanovená na 40 centov za kilometer (s DPH). 

2. Osobný odber tovaru na adrese prevádzky Murgašova 27, Šaľa 927 01

Neúčtujeme cenu za doručenie. Osobný odber tovaru je možný na adrese:

Murgašova 27, 92701 Šaľa

V pracovných dňoch v čase: 8:30 - 15:00  
V inom čase len po dohovore na tel. čísle +421 907 960 450 
Pri osobnom odbere je potrebné vykonať platbu vopred, nie v hotovosti pri prebratí.

12. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

13. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

2. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu R.K.P. Falcon s.r.o., Murgašova 27, 92701 Šaľa.  Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia, odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 14., odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 14 dní sa nevzťahuje na firmy.

14. Rozpor s kúpnou zmluvou:

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

15. Reklamácie a záruka:

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva.

Záruka sa nevzťahuje na: 
a) nesprávne použitie výrobku 
b) nesprávne skladovanie výrobku 
c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne (kontakty sú uvedené nižšie) 
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: Mapeizol.sk, Murgašova 27, 92701 Šaľa. 
c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu 
d) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

16. Zodpovednosť za správnosť údajov:

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.mapeizol.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

17. Ochrana osobných údajov:

1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu mapeizol.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ).

2. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail za účelom realizácie objednávky. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Podľa Zákona o DPH spracúvame tieto osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie faktúry: meno, priezvisko, adresa a pre potreby doručenia tovaru a príslušných dokumentov je potrebný telefonický a e-mailový kontakt. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané vlastnými zamestnancami predávajúceho a jeho zmluvnými partnermi, osobné údaje však pre predávajúceho môžu spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ softvéru, subjekty poskytujúce marketing, prepravcovia tovaru, správca e-shopu, daňový poradcovia, audítori, advokáti a spracovatelia účtovníctva.

4. Doba uchovávania osobných údajov je podľa Zákona o DPH 10 rokov.

5. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

6. Pri kúpení tovaru v e-shope mapeizol.sk je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov (meno, adresa ,tel. číslo) nie je možné vytvorenie objednávky a doručenie tovaru.

7 Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež: 
- Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, atď. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.  
- Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu, alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

18. Záverečné ustanovenia:

1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

3. Písomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP predávajúceho sa posudzujú podľa VOP predávajúceho platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.